อ่านนิยายออนไลน์ทั้งหมดฟรีที่นี่

Perfect Series Book 2: Perfect Destiny

Chapter Two: What the F…lash!

sprite

"Sometimes you don't get to choose your partner. Life chooses it for you. "- C. Stunich. Ashley’s POV. "What the hell. !!! Hindi mo ba tinitingnan ang nilalakaran mo?" Dumadagundong sa lakas na wika ni The Flash este. sino ba ang lalaking ito na kamukha ni The Flash. Well, medyo maitim lang siya kaysa kay The Flash. At saka pwera lang siguro 'yong ugali niya. Lukot ang mukha at naniningkit ang mga mata nito sa galit. Bakit ba siya nagagalit? Siya ang bumangga sa'kin ah. Ayun tuloy ang tubig ko. Natapon lang. Kairitang lalaki. Hindi pa nawawala ang pag-aapoy ng dila ko eh, wala na akong tubig. Gwapo pa naman sana. Busit!. "Excuse me. Ikaw po ang bumangga sa'kin, okay!" Asar din ako pero at least kaya kong maging cool. "Anong ako! Ikaw ang bumangga sa'kin dahil hindi ka nakatingin sa nilalakaran mo!"Galit pa ring wika nito. Inuga pa ang katawan ko. Gosh, pigil-pigil pa rin pala niya ang magkabilang balikat ko. His hands were like clamps on my shoulder blades. Grabe naman kung makakapit ito. Parang tuko. Inuga ko ang balikat to make him aware that he was holding my shoulders like a vice grip. Tila napapasong agad bumitaw ito. Ngayon ay naniningkit na naman ang mga mata sa'kin. "Ang laki kong tao, hindi mo nakita!". "Ikaw po ang hindi nakatingin dahil kung saan-saan ka nakatingin. Namamasyal ang mga mata mo sa paligid. Feeling mo naman ikaw ang may-ari ng Paulina Mart at naatasan kang inspeksyunin ang paligid. At hindi rin ako ganoon kaliit para hindi mo makita," litanya ko rin sa kanya. Wala akong pakialam kung customer siya ng TheDesire o kaya ng buong Paulina Mart. Ang sama ng ugali niya. Pero nang muli kong tingalain ang mukha niya saka ko lang napag-isip-isip mukha ngang totoo ang sinabi niya. Ang laki nga niyang tao. At ang liit ko kumpara sa kanya. Halos manakit kasi iyong leeg ko kakatingala. Madilim ang mukha niya at tiimbagang. Galit talaga. Medyo nag-alala tuloy ako. Lagot ako kay Ate Des. Baka hindi na ito bumalik dito dahil nadala na. Baka isipin ang sama ng ugali ng mga taga-Paulina Mart. Ays! Lagot talaga ako. Kunsabagay hindi naman siguro malulugi ang department store dahil hindi na bumalik ang isang customer, di ba? Kahit pa nga para siyang Filipino version ni The Flash

"Imbes na mag-apologize ka galit ka pa. ” Sunod na sinabi nito. Pagkatapos ay bumaba ang tingin nito sa suot na v-necked long sleeve polo shirt. Kung hindi pa nito pinagpag iyon ay hindi ko malalaman na natapon pala sa kanya iyong tubig ko. Ays!!! kaya pala nagagalit si kuyang masungit. Nasayang ang get-up niya na parang may photo-shoot sa isang modelling company. Pero siya naman talaga ang may kasalanan eh. "Bakit ako mag-a-apologize, eh ikaw po ang may kasalanan. At sa ka konting basa lang 'yan no! As if naman pinaliguan kita. " Naghahaba ang nguso ko. Tapunan ko nga siya nang nakakasugat sa talim na irap. "You, you. " Gigil na wika nitong hindi naman matuloy-tuloy. Ano? Ano ako? Sigaw n g isip ko. Hah! Wag siya magkakamali. Hindi ko talaga siya uurungan. Taas ang mga kilay a t baba kong tumitig sa kanya at nag-antay na dugtungan niya iyong sinasambit niyang iyon. "Stupid midget. " Mahinang sa bi nito saka mabilis na tumalikod . Ano raw? Stupid midget daw ako? . "And you are a stupid jerk, 5'3 ang height ko no!"Sobrang inis na habol ko sa likuran niya. Hindi ko lang masiguro kung narinig niya iy ong sinabi ko. Dere-deretso na kasi itong lumabas ng department store. *** . "Ash, ano'ng ginagawa mo? Bakit mo inaaway si Sir Carlos Miguel?" Nanlalaki ang mga mata ni Ate Jaq pagbaling k o upang tuluyan nang pumasok sa boutique. Nasa mukha nito ang matinding pag-aalala. She sounded like I have just comm itted the worst misconduct ever. Kunsabagay baka iyon na nga ang ginawa ko. Nakagat ko ang labi ko. Lagot talaga ako. Mukhang mawawalan pa yata ako ng trabaho bago makagradweyt. Naiinis ako sa sarili ko. Marahas akong napabuga ako ng hangin. Hihingi na lang ako ng sorry kay Ate Des. Kung kinakailangang magmakaawa gagawin ko. Pero teka la ng. Sir Carlos Miguel? So, Carlos Miguel ang pangalan ng abnormal na lalaking iyon? Bakit kilala siya ni Ate Jaq? . "Hindi ko siya inaway, Ate Jaq. Siya iyong nang-aw ay sa'kin. Siya na nga 'yong bumangga sa'kin. Siya pa 'y ong galit," nanghahaba ang ngusong sagot ko kay Ate Jaq. "Kahit na, Ash. Sana nag-sorry ka na l ang. Hindi mo ba siya kilala?" Ate Jaq real ly looked worried. Which made me worry, too. "Bakit? Sino ba siya?" Naguguluhang tanong ko. Artista ba iyon? Parang hindi naman. Oo nga't artistahin ang dating ng lalaking iyon pero sigurado naman akong hindi

Update d din naman ako pagdating sa showbiz. Kaya pamilyar naman sa’kin ang mga bagong artista. "Ano ka ba naman? Hindi mo kilala si Sir Carlos Miguel? Ang isa pang Andrada? Pinsan nina Sir James at Sir Randall? Saan ka b a namang kuweba nanggaling at hindi mo siya kilala?" Reklamo ni Ate Jaq habang pinanlalakihan ako ng mata. Takang-takang ito dahil hindi ko kilala ang Carlos Miguel na 'yon. Nang mag-sink-in sa isip ko ang mga sinabi nito ay ako naman ang pinanlakihan ng mata. “Feeling mo naman ikaw ang m ay-ari ng Paulina Mart at naatasa n kang inspeksyunin ang paligid. Agad sumiksik sa utak ko ang sinabi kong iyon sa lala ki kanina. Kung gayon ay hindi lang pala feeling kung hindi totoong may-ari pala ng Paulina Mart ang abnormal na 'yon. Karma agad? Ang b ilis naman. "P. pinsan siya nina Sir James at Sir Randall? I yong abnormal na 'yon?" Hindi ako makapaniwala. Parang ang layo sa ugali nina Sir James Edrick at Sir Randall. Omg! What hav e I done? . Kung doon lang sa lalaking iyon ay hindi ako natatakot eh. Pero baka kasi mapagalitan si Ate Des dahil sa ginawa ko . Siya iyong superior ko. Baka siya ang sabunin imbes na ako. Ays! Pero hindi naman siguro. Sweetheart naman ni ya si Sir James Edrick. Pero hindi lang basta customer ang abnormal na lalaking iyon eh. Isa sa mga boss iyon. Ano ba naman kasi, Ashley Claud ette. Umiral na naman ang pagka-istar iray mo. Akala ko ba magbabago ka na? . "Eh, s. sorry, Ate Jaq hindi ko alam. At saka siya naman talaga ang may kasalanan eh, " nakangusong pagtatanggol ko naman sa sarili ko. Pero mukhang wala talagang excuse 'yong ginawa ko. "Sa palagay mo, Ate Jaq, wala na'kong trabaho bukas?" Malungkot kong tanong dito. Bumuntunghininga muna ito saka nagsalita. "Hindi naman siguro. Wag kang masyadong malungkot. " Nakangi ti ito pero halata namang nag-aalala din. "Mag-sorry ka na lang kay Sir Carlos kapag nagkita ulit kayo. At next time lang hano, wag masyadong hot. Di baling hot-looking basta 'wag lang hot-headed, okay ba, girl?" . Kahit nalulungkot ay bigla naman akong napangiti do on sa banat na iyon ni Ate Jaq. "Yes po, Ate Jaq. Sorry talaga. Di na mauulit," tila maamong tupang sabi ko rito. "Sige na. Balik ka na sa puwesto mo. Marami nang customer," anito bago tumalikod sa'kin. Ka ya naman bumalik na ako sa aking puwesto. Mamaya na lamang ako mag-so-sorry kay Ate Des. Kanina ay nakamata ito sa amin ni Ate Jaq eh. Pero ngayon ay busy na ito sa pag-istima sa mga customer. ***