อ่านนิยายออนไลน์ทั้งหมดฟรีที่นี่

The Sweetest Karma

Prologue

sprite

“RANDALL, stop. It feels so good. Damn it!”. He looked at her behind his lashes and flashed a smile. “No, not until I heard you scream my name,” he replied and continued pleasuring her down there. New girlfriend niya ito kaya dapat mabinyagan niya na agad habang maaga pa bago niya pa maisipang hiwalayan niya na lang ito bigla. He heard her moan and scream his name while his lips went up to her upper body. “I can’t hear you. Say it again. “I can help it, baby. You’re such a good eater. “I know. That’s why women love me. He’s about to move and take his girlfriend to heaven when his phone suddenly rang. Kinuha niya ang cellphone sa headboard ng kama upang tignan ang caller na nang-iistorbo sa kanila. His baby sis. He cursed but answer the call. “Yes, baby sis?”. They shifted their position and the woman was in his top now, moving slowly kaya naman hindi siya makapag-concentrate sa pakikipag-usap sa kapatid. “Kuya, naistorbo ba kita?”. Yes, my dear sister. If you only knew. ‘Yan sana ang gusto niyang sabihin pero ‘wag na lang. “No, no. Ano ba ang sasabihin mo?” Muling gumalaw ang babae kaya naman hindi niya napigilan na may umalpas na salita sa bibig niya. “Fuck, baby!”. “I heard that, Kuya! Isusumbong talaga kita kay Mommy!”. “No, it’s not you, baby sis. ‘Yung secretary ko ‘yon,” tanggi niya at hinawakan ang baywang ng babae para huminto ito sa ginagawa. Mapaparusahan niya talaga ito mamaya. Kakaibang parusa na pareho nilang magugustuhan. “Pumayag na kasi si Nadia and Haven na sumama bukas sa resort. In-inform lang kita. Bye, Kuya. See you soon,” she said and cut the line. Bukas na kasi ang opening ng bagong resort na nabili niya. Sila ni Alaric ang bumili no’n. Mas malaki lang ang investment niya. Inihagis niya ang cellphone sa gilid ng kama at nginisian ang babae na ngayon ay gumigiling sa ibabaw niya. Mabuti na lang at good in bed ito kaya hindi niya muna ididispatsa. Ipinagpatuloy nila ang naudlot na kaligayahan kanina nang tumawag ang bunsong kapatid niya. Hindi niya kayang ignorahin ang kapatid kahit pa sino ang kasama niya. Mapaglaro siya sa babae pero pakiramdam niya makakapatay siya kapag ang kapatid niya ang napaglaruan. “Aalis ka?” she asked him while batting her eyelashes. Sanay siya sa mga nang-aakit na babae kaya dedma na lang siya sa ginagawa nito. “I can’t stay. I don’t have plan to stay anyway,” sabi niya na hindi man lang ito tinapunan ng tingin at nag-umpisa nang pulutan ang mga nagkalat niyang damit. Tumayo ito, revealing her sexy naked body, pero dahil sanay siyang makakita ng hubad na babae kaya hindi niya ulit pinansin ‘yon. “Ganiyan ka ba talaga? Mabilis makalimot?” Lumapit ito sa kanya at ipinulupot ang dalawang kamay sa batok niya. Marahan niya itong inilayo sa kanya. “I already told you the score between us. I thought you understand that. Come on, I need to leave as soon as possible. ” Hindi niya na ito pinansin at lumabas na ng kwarto. Nagmamaneho siya pauwi sa kanila upang i-check kung okay na ba ang gagamitin ni Iesha. Sa kanya kasi ito sasabay bukas papuntang resort, pati na din ang kaibigan nitong si Haven at Nadia. Parehong maganda ang dalawang ‘yon, gano’n ang type niya sa mga babae kaya lang ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na pormahan ang mga ito. Masyado itong mga mababait para saktan niya lang. He dialled Alaric’s number while driving and put his earphone on. “Join us, man. May ipapakilala ako sa ‘yo,” bungad niya nang sagutin nito ang tawag. Alam niyang kadarating lang ng kaibigan from Singapore kaya mas magandang makapag-relax naman ito. Si Alaric kasi ang nag-aasikaso ng business nila doon dahil hindi siya makaalis ng bansa kasi busy din siya sa local business nila pero syempre, kahit gano’n ay hindi siya nawawalan ng oras sa mga babae. “I’m not interested, man. Alam mo naman na—”. “Pupunta ang mga kaibigan ng kapatid ko and I also invited Prince to come. Kauuwi niya lang from Paris. ” Yes, their friend Prince Naves, fresh from Paris. “Okay, man. S ee you there,” and he ended the line

Sinalubong siya ag ad ng kapatid nang maka uwi siya sa bahay nila. “Kuya, you’re so t agal,” reklamo nito at humalik sa pisngi niya. “Okay na ba lahat ng dadalhin mo?” Ipinakita nito sa kanya ang dalaw ang malaking summer bag sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. “Iesha, anon g feeling mo? Doon ka na titira? Two days lang tayo mags-stay sa resort. Sumimangot siya. “Nasa loob niyan ang lahat ng kailangan ko. Bahala ka, Kuya. Basta, dadalhin ko an g lahat ng ‘yan,” sabi nito at umakyat na ng hagdan. Siya naman ay nagpahanda ng pagkain sa katulong nila. Umu po siya sa malaki nilang couch at kinuha ang laptop niya. Titi gnan niya lang ulit ‘yung resort and the easy way to get there. Maganda ang pagkakayari ng malaking bahay ‘di kalayuan sa dalampasigan. Actually, siya pa ang nagpa-ren ovate. Nahagip ng mata niya ang katabi nitong vacation house din. Hindi ito kalakihan pero maganda ang pagka kayari. Napaisip siya, siguro pwede niya din bilhin ‘yon. Mukha kasing tourist spot ang nabili niyang resort. “Sir , pagkain n’yo po. Tumango lang siya sa matandang katulong nila pero hindi pa din inaalis ang mata sa larawan na nasa harap niya. May babae na nakaupo sa tapat ng bahay na katabi ng nabili niyang rest house. Sa dinami-dami naman ng tao na nasama sa lawaran, kung bakit do on sa babae napako ang tingin niya. Malayo masyado ang pagkakakuha at hindi niya maaninag ang mukha kahit i-zoom in niya pa ‘yon. “Baka white lad y ito,” ani ng isang bahagi ng utak niya. Naka-white summer dress kasi a ng babae at nakaupo sa wooden chair . Hinahangin din ang wavy hair nito. Kinurap-kurap niya pa ang mga mata niya dahil nananakit na ‘yon kaka-tingin sa imahe ng babae. Han ggang sa nagsawa siya at isinara na ang laptop niya at nag-umpisa nang kumain. Wala siyang balak mag-ba r tonight kaya mas mainam kung magpapahinga na lang siya dahil mamayang madaling araw ay aalis na sila. “Iesha, wake up or else, iiwan kita. ” Gusto niya nang buhati n ang kapatid tutal maliit lang naman ito kumpara sa ibang mga ba bae. Ayaw ng mga katulong nila na gisingin ito dahil naninipa daw. Bumalikwas ito sa pagkakahiga at kinusot ang mata. “Ano ba, Kuya? Can’t you see, natu tulog pa ako!” Nagtakip ito ng unan sa mukha. “Mauuna na kami ng mga kaibigan mo. Magkita na lang tayo sa resort. ” Mabilis pa sa alas-kwatro ay nasa loob na ng bathroom ang kapatid. “I will wait for you downstairs. Dadalhin ko na din itong malalaki mong bag,” sigaw niya dito. Ba hagya pa siyang natawa nang makita ang mga bag nito. Hindi niya na hinintay na sumagot ito at naglakad na siya palabas. “Hello, Haven? On t he way na kami ni Kuya Ra ndall. Ready na ba kayo?” . Nagmamaneho na kasi siya papunta sa condo unit ni Haven kaya tinawagan na ni Iesha ito. “Ok ay na da w, Kuya. Tumango lang siya para hindi na magdaldal ang kapatid. Napapi kit siya nang magsalita ulit ito. “Kuya, ipakilala mo ka mi sa mga guwapo mong kaibig an. Single pa kaming tatlo. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng kapatid dahil sa daan naka-focus ang paningin niya ay mala kas ang kutob niya na kumikinang ang mga mata nito. Actually, may isa siyang kaibigan na mapagkakatiwalaan niya at gu sto niyang ipakilala ‘yon kay Iesha kaya lang masyado ding busy ang is ang ‘yon kaya hindi pa mabigyan ng oras ang pakikipagkita sa ibang tao. “May ipapakilal a ako sa—” . “G od! Sino , Kuya?” . Tinapunan niya ito nang mabilis na ti ngin. Napatunayan niya tuloy na tama ang k utob niya na kumikislap ang mga mata nito. “Huwag na p ala. Ayaw kasi n o’n sa maingay. “I can keep myself quiet kung ‘yon ang gusto niya. Ay! No, my dear brother. I canno t keep myself quiet. He has to deal with it. He shrugged his shoulders. “Is that Haven and Nadia?” Ininguso niya ang dalawang babae na akala mo mga modelo pero ang pinagkaiba lang ng mga ito kay Iesha ay hindi malalaki ang dala nitong mga bag. “Yes, sila nga. ” Binuksan nit o ang bintana sa side nito at kumaw ay sa mga kaibigan. “Haven, Nadia!” . Agad namang lumingon ang dalawa. Paano ba naman kasi, kung makasigaw ang kapatid niya ay parang sobrang layo ng mg a ito. Samantalang ilang dipa lang ang layo ng pagitan nila. Mga apat na oras ang byinahe nila

Tahimik lang sa loob ng sasakyan dahil tulog na ang kapatid niya. Si Haven ay gano’n din. Si Nadia lang ang hindi. Tinignan niya ito sa rear-view mirror. Tahimi k lang ito at mukhang masungit. Dahil na din sa naiinip siya kaya pilit niya na lang itong kinausap. “Doc, ka- trabaho mo si Harri, right?” . “Ye s. You k now him?” . “My fr iend. “Ye ah. Kumunot ang noo niya. Sa pagk akatono kasi ng pananalita nito ay parang matagal na nitong alam ‘yon. “Are you clos e to him?” . “Not really. M ahirap magkasundo a ng pareho ng ugali. Tama ito doon. Suplado nga si Harri at sigurado siya ng suplada itong kausap niya. “I agree. Hindi ko nga alam kung bakit nagkakandarapa pa din ang mga babae sa kan ya kahit hindi niya naman ‘yon pinapansin. “Because he ’s intelligent a nd responsible. Muli niya itong tinapu nan ng tingin mula sa rear-v iew mirror ng sasakyan niya. “D o you li ke him?” . Blangko ang muk ha nito at hindi nag bago ang ekspresyon. “I don’t like him. I am just admiring him for being a good doctor. Everyone adm ires him if that’s what you want to hear. Tama naman ito. He’s one of the best doctors i n the country. Casimir Harrison Alejo. Tumaas ang su lok ng labi niya. Kakaiba itong babaeng kausap niya. “Do you have a boyfriend?” Wala siy ang ibang meaning sa tanong niya at alam niyang hindi ‘yon mamasamain ng kausap. “I have no time for fool,” ‘yan lang ang tanging sagot nito. Nakakaisip na naman tuloy siya na ireto ito sa isa sa mga kaibigan niya. Maliwanag na nang makarating sila sa resort. Ang totoo, sila pa nga ang nahuli dahil na ndito na ang mga kaibigan niya at ang mga date nito. Pumasok siya sa loob ng malaking bahay at naki-halubilo sa mga kaibigan na naroon. Iniwan niya na ang kapatid at mga kaibigan nito. Pumasok muna siya sa kwarto niya sa ikatlong palapag at inilapag ang mga gamit niya. Glass ang wall ng kw arto niya kaya naman kitang-kita niya ang buong karagatan. Naalala niya ang katabing vacation house ngunit hin di niya ‘yon makita dahil nasa left side ‘yon at ang kaliwang bahagi ng kwarto niya ay hindi na glass ang wall. Bumaba na siya ng silid niya at nilapitan ang dalawang matali k na kaibigan. Alaric and Prince. “Long time no see, Prince,” bati niya dito at nakipag-fist bump pa. “Been busy. I’m planning to st ay here for good. Nag-aya itong uminom kaya hindi na siya nakatanggi. Gabi na nang magsi-alis ito at hindi niya alam kung saang bahagi na ng resort nagsuot. Lumabas siya at pumunta sa kabilang vacation house. Nakasara ang pinto. Si guro ay walang tao pero may ilaw sa loob. Tatalikod na sana siya at maglalakad pabalik nang bumukas ang pinto. Napaatras siya at tila tumaas ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang iniluwa no’n ang babaeng naka-itim na dress at masama ang pagkakatingin na ipinupukol sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pinagpapawisan siya. Siguro ay dahil lang ito sa alak na nainom niya. Naglakad ito palapit sa kanya. Siya naman ay pa rang natulos sa kinatatayuan. Hindi niya pa nararanas an ang ganitong pakiramdam. Ayaw niya sa babaeng ito. Multo ito. Multo . Ito ‘yung babaeng wa lang mukha sa larawan. “Don’t move. ” Fin ally, may lumabas din n a salita sa bibig niya. Pero hindi natinag ang multo dahil palapit na ito sa kanya. Nanlili sik ang mga mata nito at gulu-gulo din ang buhok. Kaya naman, sa sobrang takot na nadarama ay napasigaw siya dahil baka atakihin na siya sa puso. “Mult o! Multo! May multo!”